No moatte wy Tineke mar efkes by de kop ha

Scharnegoutum - Ferline stie yn it stikje dat de skriuwer earst Rients Wynia mar even by de kop ha moast. Mar ferfolgens gie it mear oer Tineke Teigeler as oer Wynia. No is der in reden om dyselde Tineke dochs mar even by de kop te pakken. Yn dy sin dat it stikje oer har tige posityf wêze sil.

Wy ha it hjir dus oer Tineke Teigeler. In trou lid fan de Stadige Strikers. Ek al moat se jûns oant nei achten ta wurkje, It damjen oerslaan stiet net yn har wurdboek. Sy hâldt har sa no en dan ek dwaande mei it damjen op de basisskoalle yn Sibrandabuorren en poent it dêr ek wat oan. No oer har eigen damjen. Se is fansels wat hinne en wer as de wyn. Dan wer sterk en in oare kear suterich. Moandeitejûn hie it al in skoftke duorre foar’t de stikjesskriuwer de partij tusken har en Hennie de Haan beseach. Hy leaude syn eagen hast net, want dyselde Tineke siet op roazen. ,,Ja ik ha dat stikje fan ferline wike goed lêzen en ik tocht no sil it oars!” sa blierke se. Net folle letter krige elk te hearren dat it punt binnen wie. Efternei hearden wy wol dat se ek wat holpen wie troch har tsjinstanner. Dy koe de holle der net goed byhâlde. It wie wer âlderwetsk yn de partij tusken Sjoerd Jan Bakker en Ype Boelens. Ype joech geweldich partij, mar ja moatte faaks noch krekt efkes wat mear jaan om sa’n âld rôt as Sjoerd Jan der ûnder te krijen. It like sa moai, mar dochs wrotte Bakker him wer nei in stân, wêrby in pear houtsjes de oanfal op de lange hoeke ynsetten. Dy beide houtsjes soargen der foar dat ien fan de beide nei in offer trochbrekke koe nei daam. Doe wie it foar Ype “over en uit” Fjouwer fan de Strikers sieten yn eigen hûs te damjen foar de Fryslân Kup. Oer it algemien wiene dat moaie en boeiende partijen. Twa fan de Strikers geane troch en de oare twa binne ôfheakke. Utslaggen: Hennie de Haan – Tineke Teigeler 0 – 1; Rients Wynia – Bauke de Boer 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Ype Boelens 1 – 0. Fryslân Kup: Manfred de Wolff – Willem Schaap 0 – 1; Dicky van der Meer – Michiel Zeinstra 0 – 1; Taeke Kooistra – Bauke Bos 1 – 0; Cor Kooistra – Willem Hoekstra 1 – 0.