Wetterskip Fryslân investeert 63 miljoen in waterbeheer

Sneek - Wetterskip Fryslân wil volgend jaar € 63 miljoen investeren in het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de door het dagelijks bestuur gepresenteerde concept-begroting voor 2017.

Ruim € 24 miljoen is bestemd voor projecten om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. Naast lopende dijkprojecten op Ameland en langs de Waddenkust start het waterschap met de voorbereiding voor de verbetering van de Lauwersmeerdijk en de dijkverbetering KoehoolLauwersmeer. Ook investeert het waterschap in het verhogen en versterken van diverse oevers- en kaden. In 2017 staat er twintig kilometer kadeverbetering op het programma. Onder meer bij De Tike, Sneek-Zuid, Oppenhuizen, Grou en Akkrum. Ruim € 27 miljoen is bestemd voor het verbeteren van de water aan- en afvoer voor landbouw en natuur en maatregelen die bijdragen aan de waterkwaliteit. Het geld gaat naar vervanging en renovatie van gemalen en stuwen, aanleg van waterberging, vispassages en natuurvriendelijke oevers. De toename van steeds forsere hoosbuien vraagt daarbij wel om een nieuwe aanpak, aldus het dagelijks bestuur. Samen met inwoners, overheden en organisaties wil het waterschap op zoek naar slimme oplossingen om schade door wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Om de afvalwaterzuivering op orde te houden wordt er € 11 miljoen geïnvesteerd in verbetering en modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, vervanging van een rioolgemaal en het aanpassen van persleidingen waarmee het rioolwater naar de zuivering wordt getransporteerd. De waterschappen merken als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Wetterskip Fryslan wil daarom sterk inzetten op een circulaire economie, zuinig omgaan met energie en toepassen van duurzame energie. In 2017 besluit het waterschapsbestuur over het oprichten van een Energiefabriek. Hier kan het slibafval uit de waterzuiveringen verwerkt worden voor andere toepassingen, zoals het leveren van biogas.