Hartwerter damklup dochs de sterkste

Easterein - Selden sil it op it klupkampioenskip fan it Dambûn Frysk Spul sa spannend west ha as ôfrûne sneon yn Easterein. De fjouwer ploegen yn 'e kampioensklasse wiene folslein oaninoar weage. Ek al einige net ien wedstriid yn in lykspul, de oerwinnings wiene allegearre mar in knikker op 'e kant, mei hyltyd útslaggen fan 5-3, of sels 4,5-3,5. Likegoed wie de einstân wol wer likernôch neffens de ferwachting, want Hartwert besette it earste plak en naam dêrmei it klupkampioenskip oer fan Skearnegoutum.

Dat Hartwert de sterkste damklup fan Fryslân hat, die ek bliken út de prestaasjes fan it twadde tiim. Dat wie dit jier trochkrongen ta de heechste klasse, soks ten koste fan it degradearre Aldegea (SWF), oars altyd net wei te tinken op it heechste nivo. De Hartwerter reserves diene it opfallende goed. Tsjin de sterke bruorren fan har eigen klup gongen se der ek net foar omlizzen. It like hiel even oft der in grutte sportive sensaasje oan stie te kommen, mar mei 4,5-3,5 wûn Hartwert I dochs noch, ek al wie dat wol mei it lytst mooglike ferskil. Mei deselde sifers gong Hartwert II ek kopke ûnder tsjin Lollum. De ploech fan damklup "De Rûge Wolf" hat in ûnlykwichtige gearstalling. Mei Foeke Tiemensma en Marten Walinga meie de Lollumers dan wol twa fertsjintwurdigers fan de top fjouwer fan it Frysk damjen efter de heechste buorden hawwe, de legere buorden binne by de Lollumers folle swakker beset. De foar dizze gelegenheid fan stâl helle Jouke Agra koe dat net goedmeitsje, ek al helle dy skaker, dy't al yn gjin fjouwer jier net mear in damhoutsje oanrekke hie, dochs noch twa oerwinnings. Sa fersloech er tsjin Skearnegoutum de sterke Sjoerd Jan Bakker. Likegoed lutsen "De Stadige Strikers" mei 4,5-3,5 wol oan 'e langste ein, dat de tredde en lêste omloop rûn dochs wer út op in klassike finale tusken Hartwert I en Skearnegoutum. Dêryn besochte de Skearnegoutumers mei alle macht om harren ferrassende kampioenskip fan ferline jier in ferfolch te jaan. Dat slagge úteinliks net. De striid waard beslist op it earste boerd, dêr't de twa sterkste Fryske dammers foar elkoar oer kamen te sitten. Lange tiid wie de partij tusken Jelle Wiersma en Taeke Kooistra ûndúdlik, mar yn it einspul luts de Hartwerter Kooistra it inisjatyf nei him ta, en sa koed er syn doarp it kampioenskip besoargje. Yn 'e twadde klasse wiene de saken ûnderwilens al lang wer rjochtset. Mei romme oerwinnings op Blauhús, De Gaastmar en Skearnegoutum II promovearre Aldegea mei flage en wimpel. Opmerklik wie hjir it damjen fan it jeuchlike talint Herre Klaas Ykema. De Gaastmarder basisskoallelearling helle twa kreaze oerwinnings. De tredde klasse waard wûn troch Jorwert, ek al gong dat net fan in laaien dakje. Sa koene de dammers fan "Oefening Kweekt Kunst" mar skraachoan de kombinaasje Boalsert-Warkum de baas. Dy "Hollânske" dammers woene ek wol ris witte wat se yn it Frysk spul wurdich wiene, en dat bliek net in lyts bytsje te wêzen. Oan 'e ein besetten se yn dizze klasse sels it twadde plak, noch foar Aldegea II en Hartwert III. Utslaggen kampioensklasse: Skearnegoutum - Hartwert II 1-0 (5-3), Hartwert I - Lollum 1-0 (4,5-3,5); Lollum - Skearnegoutum 0-1 (3,5-4,5), Hartwert II - Hartwert I 0-1 (3,5-4,5); Hartwert I - Skearnegoutum 1-0 (5-3), Hartwert II - Lollum 0-1 (3,5-4,5). Einstân, met tussen haakjes het aantal bordpunten): 1. Hartwert I 3 (14); 2. Skearnegoutum 2 (12,5); 3. Lollum 1 (11,5); 4. Hartwert II 0 (10). Twadde klasse: Aldegea (SWF) - Skearnegoutum II 1-0 (8-0), Blauhús - De Gaastmar 0,5-0,5 (4-4); De Gaastmar - Aldegea 0-1 (2-6), Skearnegoutum II - Blauhús 0-2 (0-8); Blauhús - Aldegea 0-1 (2,5-5,5), Skearnegoutum II - De Gaastmar 0-1 (0,5-7,5). Einstân: 1. Aldegea 3 (19,5); 2. Blauhús 1,5 (14,5); 3. De Gaastmar 1,5 (13,5); Skearnegoutum II 0 (0,5). Tredde klasse: Jorwert - Boalsert-Warkum 1-0 (4-3), Aldegea II - Hartwert III 1-0 (5-2); Hartwert III - Jorwert 0-1 (3-4), Boalsert-Warkum - Aldegea II 1-0 (4-3); Aldegea II - Jorwert 0-1 (0,5-6,5), Boalsert-Warkum - Hartwert III 1-0 (4,5-1,5). Einstân: 1. Jorwert 3 (14,5); 2. Boalsert-Warkum 2 (11,5); 3. Aldegea II 1 (8,5); 4. Hartwert III 0 (6,5).