Ingezonden: uit de bocht met HayoWeg

Sneek - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

SWF uit de bocht met HayoWeg. B&W van Súdwest-Fryslân stelt een weg voor langs het spoor Leeuwarden-Sneek in plaats van verbetering van de N354 ofwel de Snitserdyk. Burgemeester Hayo Apotheker kondigde dat recent aan in de raadsvergadering. Deze door mij genoemde HayoWeg kleeft louter nadelen aan. Overbodig plan. HayoWeg direct van de baan!, luidt mijn devies. De aanleg van de HayoWeg leidt snel tot opheffing van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek. Financieel zal het project veel te duur zijn door het uitkopen van boeren, leidt tot ernstige aantasting van eeuwenoud weidelandschap, een verdere achteruitgang van de weidevogelstand, toenemende horizonvervuiling en luchtvervuiling krijgen we nog op de koop toe. Bovendien is denken in meer asfalt achterhaald. Kortom: B&W van SWF heeft ergens de slag gemist. Op de HayoWeg komt een buslijn. Daarmee is het lot van de treinverbinding Leeuwarden-Stavoren bezegeld. Eind jaren negentig wilde de NS al van de lijn af. Het is een verliesgevende boemel. Scholieren, studenten, werkenden, winkelend publiek en tal van anderen gaan de trein missen. Dat vergeet SWF. Beetje slordig. Enkele maanden geleden vonden enkele ongevallen op de N354 plaats bij Tsienzerbuorren, een streek nabij Raerd. Apotheker gebruikt veiligheid als legitieme reden voor ‘zijn’ HayoWeg . Tekort door de bocht. Ik maakte de eerste discussie over de verbetering van de Snitserdyk al in de jaren zeventig mee, na ongevallen bij Dearsum. Een Liwwadder deelde me deze week mede dat reeds in de jaren vijftig bochten uit het traject van deze ‘dyk’ werden gehaald. Friese bestuurders hebben veel te lang geklungeld. Een zeer snelle en grondige optimalisering van de Snitserdyk is de enige serieuze optie. Bij de Friese bevolking stuit dit op de minste weerstand. Een vernieuwde Snitserdyk kent geen lange bochten meer, geen rotondes en ovonde’s die onnodig verkeer vertragen en leidt de auto achter Dearsum en Tsienzerbuorren langs. Het gebied rondom de Snitserdyk is vanuit landelijk oogpunt minder kwetsbaar dan ten westen van de spoorlijn. Daar wordt daadwerkelijk eeuwenoud cultuurweidelandschap vernietigd. In plaats daarvan beton, asfalt, borden, bushaltes, afslagen, nieuwe bedrijfsterreinen, een nieuwe kaatshal, een eigentijdse kunstmatige cultuurhistorische terpenroute en ga zomaar door. Ruimtelijk denken dient gepaard te gaan met visueel denken en gevoel voor esthetiek. Landschap met kip, kerk, geit, koe en paard heeft een waarde. Ook dat snapt SWF niet. Meer dan een zomaar een beetje jammer. Officieel loopt de N354, een provinciale weg, vanaf de A32 (Idaard) tot aan de A6 ter hoogte van Oosterzee. Het centrale verkeerspunt in de N354 vormt Sneek, alwaar een afslag is naar de A7. Een geraadpleegde inwoner uit Scharnegoutum sprak zich fel uit ten aanzien van de HayoWeg. Als deze echt in beeld komt, protesteren we massaal, zo klonk zijn geluid. Intussen stuurde B&W van Littenseradiel een brief met een afkeurend geluid over de HayoWeg aan die van SWF. Een ferm gebaar. Een projectleider van de provincie gaf me te kennen dat er wordt gewerkt aan meer veiligheid op de Snitserdyk. Er komen rotondes bij de afslagen Easterwierrum en Raerd. Het zijn uitvoerende werkzaamheden, deelde hij mede. Hoe dan ook, er is een intelligente visie nodig op de aanpak van het geschetste vraagstuk. Met zijn allen dienen we te voorkomen dat Friesland verder beschadigd raakt. Het landschap fan it Heitelân is ons dierbaar. Ik doe daarvoor mijn best. Vanuit hoofd en hart. Wiebe Dooper, Snits