Commissieleden delen zorgen werkgroep Antenne Blauwhuis

IJlst - De leden van commissie Doarp, Stêd en Mienskip van de gemeente Súdwest-Fryslân delen de zorgen van de werkgroep Antenne Blauwhuis omtrent de voorgenomen plaatsing van een zendmast midden in Blauwhuis.

De werkgroep Antenne Blauwhuis hield dinsdagavond een betoog in de commissie. De raadsleden toonden vervolgens een bijna unanieme eensgezindheid omtrent het antennebeleid en de situatie in Blauwhuis. De  aanwezige raadsleden hebben allen hun zorgen omtrent het gezondsheidsgevaar van straling op lange termijn. Tijdens de vergadering werd zelfs een vergelijking gemaakt met asbest en het pas officieel erkennen van de gevaren daarvan. De gemeente erkend haar zorgplicht richting haar burgers en zal daarom worden gevraagd proactief te acteren aangaande  eventuele toekomstige gevolgen van straling en de Omgevingswet 2019. Tevens blijkt dat het huidige Antennebeleid gedateerd is. Het Antennebeleid van 2012 is gebasseerd op  gezondheidsonderzoeken van 2007. Nieuwe maatschappelijke inzichten gestaafd door onderzoeken met betrekking tot gezondheidsaspecten hebben inmiddels geleid tot het onder andere het Voorzorgbeginsel en de Omgevingswet 2019. Hierin wordt expliciet aandacht gegeven aan gevolgen van bijvoorbeeld straling door zendmasten. Daarnaast waren de raadsleden van mening dat de gekozen locatie door KPN (en de gemeente) merkwaardig is. Deze locatie is namelijk in strijd met het eigen antennebeleid van de gemeente. Tevens is het onduidelijk waarom KPN alleen maar een zendmast in de dorpskern wil hebben, omdat nu gebruik wordt gemaakt van KPN-masten circa 5 kilometer verderop. Een mast op bijvoorbeeld 1 kilometer buiten het dorp zal dan ook volstaan en het probleem oplossen. De wethouders is gevraagd om de raadsleden hierover van verdere informatie te voorzien. Antwoorden op vragen kon wethouder Gea Akkerman vooralsnog geen concrete oplossingen en uitkomsten bieden. Desalniettemin gaf de wethouder aan dat het aan de raadsleden is om te bepalen of zij willen dat het antennebeleid herzien dient te worden. Uiteindelijk zal de gemeente het standpunt van de raadsleden dienen op te volgen. Werkgroep Antenne Blauwhuis is door de dorpsbewoners opgericht na een informatieavond in Blauwhuis naar aanleiding van het voornemen van KPN om een 40 meter hoge zendmast op het voetbalveld in het dorp te plaatsen. In navolging van de informatieavond in Blauwhuis was er een informatieavond in Heeg waarbij ook dorpsbewoners van Blauwhuis en omliggende dorpen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst spraken het Antennebureau (overheid) en Drs. Ing. Van Gils (natuurkundige) uit Rotterdam zich uit over het doel en de gevolgen van een zendmast. De werkgroep Antenne Blauwhuis probeert al enige tijd tevergeefs in gesprek te komen met KPN. Vooralsnog lijkt KPN nog geen medewerking te verlenen aan het zoeken van een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Naast KPN is ook de Súdwest-Fryslân een belangrijke partij in deze kwestie. De gemeente Súdwest-Fryslân is namelijk de eigenaar van de grond en verantwoordelijk voor haar antennebeleid.