Nieuwe scholen in Arum en Sibrandabuorren

ARUM/SIBRANDABUORREN - Gemeente Súdwest-Fryslân investeert volgend jaar in nieuwe scholen in Arum en Sibrandabuorren. Voor de bouw van beide scholen heeft de gemeente ruim 2,8 miljoen euro beschikbaar.

In Arum vervangt de nieuwe school de twee huidige schoolgebouwen van De Opslach (openbaar) en De Hoekstien (christelijk). De scholen fuseren per 1 augustus. Ze gaan verder als samenwerkingsschool De Oanrin. Van de beide scholen in Arum is De Hoekstien de grootste, met 81 leerlingen. De Opslach telde het afgelopen schooljaar 40 leerlingen, en naderde de opheffingsnorm van 33. Nu beide scholen fuseren is de opheffingsnorm ver uit het zicht. Wel laten de prognoses een dalend aantal kinderen zien: van 117 in 2017 naar 91 in 2032. Voor de locatie van de nieuwe school zijn nog twee plekken in beeld: de Sytzamaweg en het gemeentelijk kaatsveld. Komend najaar hakt de gemeente hierover de knoop door. Het streven is de nieuwe school in 2019 in gebruik te nemen. Tot die tijd blijven beide oude scholen in gebruik. Leerlingen in de bovenbouw beginnen meteen na de zomervakantie in De Hoekstien, de onderbouw kan terecht in De Opslach. De nieuwe school in Sibrandabuorren huisvest in de loop van 2019 leerlingen die nu nog les krijgen op scholen in drie dorpen in De Lege Geaën. Van deze drie is cbs De Twatine in Gauw de grootste, met 58 leerlingen. De kristlik nasjonale skoalle De Reinbôge in Tersoal en de openbare basisschool De Lege Geaën in Sibrandabuorren hadden afgelopen schooljaar elk 38 leerlingen. ,,Het mooie van deze fusie is dat de drie scholen hiervoor zelf het initiatief namen", aldus wethouder Stella van Gent. De drie willen per 1 augustus 2018 verder als samenwerkingsschool onder bestuur van Stichting Palludara. Ook in Arum vond de scholenfusie ‘van onderop’ plaats, zegt Van Gent, die er op wijst dat de gemeenteraad formeel nog moet instemmen met het opheffen van het openbaar onderwijs in Sibrandabuorren. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân besloten tot de bouw van een nieuwe school in De Lege Geaën omdat de bestaande schoolgebouwen te klein zijn (Tersoal, Sibrandabuorren) of in matige staat verkeren (Gauw). De nieuwe school is gepland bij sportzaal ’t Mingeltsje, naar de wens van de drie schoolbesturen en de ‘mienskip’.