Durk Stoker lijsttrekker FNP

Sneek - Durk Stoker uit Koudum is lijsttrekker van de FNP in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Durk Stoker is op dit moment een van de wethouders in Súdwest-Fryslân. Bij de eerste tien kandidaten zijn vier dertigers. 'FNP Súdwest-Fryslân is flink ferjonge. Op de kandidatelist steane ferskate kandidaten rûnom de 30 jier. Hege notearringen binne der foar, Tsjerk Bouwhuis (plak 6) fan Toppenhuzen, Dirk-Yde Sjaarda (plak 8) fan Easterein, Jorrit Zondervan (plak 10) fan Wâldsein en Douwe Blom (plak 3) fan Drylts', laat de FNP weten in een persbericht. Op de lijst staat het maximale aantal van 50 namen. Durk Stoker: ,,We binne grutsk op dizze minsken. Alle generaasjes binne fertsjinwurdige en we hawwe oeral earen en eagen”. De andere kandidaten bij de eerste tien zijn: 2. Corrie Bergstra-Veldhuis, Sneek; 3. Sicco Rypma, Blauwhuis; 5. Jikkie Ruiter-Postma, Workum; 7. Tineke Algra-Jagersma, Witmarsum en 9. Jan Koster Hemelum.