Dorpsbelang Top en Twel haalt verhaal bij ministerie

OPPENHUIZEN/UITWELLINGERGA - Dorpsbelang Top en Twel is afgelopen woensdag ontvangen op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ) in Den Haag. Na de uitspraak over de nulmeting voorafgaand aan gaswinning van de toenmalig minister van EZ, Minister Kamp op 29 juni 2016 is het al lange tijd erg stil.

Dat er een nulmeting komt is nu wel een zeker gegeven, dit staat immers opgenomen in artikel 4 van het Instemmingsbesluit Winningsplan Oppenhuizen. En de Raad van State heeft in haar uitspraak oordeel gegeven dat dit niet alleen geldt voor gebouwen, maar ook voor bouwwerken. Maar over vragen als wie, wat, hoe en wanneer is veel onduidelijk. Vermilion heeft eerder al aangegeven dat ze ook in 2018 nog niet zullen beginnen met het winnen van gas uit het veld Oppenhuizen. Waarom Vermilion hiervoor kiest is het bestuur van Dorpsbelang niet bekend, maar is daar ook niet ongelukkig over want er is nu namelijk meer tijd. Tijd voor het maken van landelijke richtlijnen voor de representatieve nulmeting. Voor het maken van deze richtlijnen heeft het Ministerie advies gevraagd aan de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb). Verwacht wordt dat dit advies in januari overhandigd wordt aan EZ. Maar ook dan zal niet meteen duidelijk zijn wat de richtlijnen worden. EZ geeft aan dat dit proces met veel tijd en zorgvuldigheid gemoeid gaat. Het moet precies helder zijn wat een representatieve nulmeting is. Overigens is Vermilion niet verplicht om op deze richtlijnen te wachten. Wel is Vermilion verplicht om de resultaten van de nulmeting uiterlijk twee weken voor het begin van de winning voor te leggen aan de Inspecteur-generaal der mijnen. Lange tijd had Dorpsbelang de indruk dat Vermilion een plan van aanpak moest opstellen waarin zij vermelden hoe om te gaan met een nulmeting. Dit plan zou beoordeeld worden door de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân waarbij de conclusies van de commissie voor Vermilion bindend zijn. EZ geeft aan dat het ook zo bedoeld was maar dat Vermilion nu eerst wacht op duidelijkere richtlijnen. De representatieve nulmeting in Oppenhuizen en Uitwellingerga is een pilot en EZ verwacht dan dat een beoordeling van een lokale commissie meer gewaardeerd wordt dan een landelijke. Dorpsbelang deelt die mening maar heeft wel stevige kritiek op deze commissie en heeft dit ook duidelijk kenbaar gemaakt. Voorzitter Tsjerk Bouwhuis: ,,It artikel 7 yn de oerienkomst sit ús lang net lekker. En dat der sa hammere wurdt op bodemdaling yn plak fan bodembeweging is yn ús eagen it adertje ûnder it gers dy’t in hiel soad wantrouwen opsmyt." EZ begrijpt deze zorgen goed en heeft Dorpsbelang geadviseerd om hierover contact op te nemen met de Provincie. Op de vraag hoe de representatieve nulmeting eruit gaat zien en welke bouwwerken hiervoor in aanmerking kommen is dus nu nog steeds geen duidelijk antwoord op. Tijdens het plenaire debat op 14 december heeft Kamerlid Mulder (CDA) aan de minister gevraagd wat de ervaring is van de inwoners van Oppenhuizen met de representatieve nulmeting. Minister Wiebes antwoordde: ,,Ik denk dat de tevredenheid daar niet zo heel groot is, want het is nog niet op gang gekomen. Ik wil haar toezeggen om, wanneer dat op gang komt, te bekijken hoe dat beleefd wordt, daarover aan deze Kamer te rapporteren en aan de hand daarvan de discussie te voeren over de nulmetingen." De minister verwoordt dat goed volgens Dorpsbelang. De tevredenheid is inderdaad niet heel groot maar ziet ook in dat er tijd is.