Vragen PvdA over mogelijk vertrek kinderboerderij

Sneek - De Partij van de Arbeid stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân over het mogelijk verdwijnen van de Kinderboerderij aan de Harste in Sneek.

De kinderboerderij zou moeten verdwijnen vanwege uitbreidingsplannen van de Ielânen (Patyna). De PvdA vraagt of b. en w.  op de hoogte is met het mogelijk verdwijnen aan de Harste van de Kinderboerderij? En wat zijn de exacte redenen voor een mogelijk vertrek? Hoe lang zal de kinderboerderij op die plek volgens het college nog bestaan

Zijn er, zo vraagt de PvdA zich af, gesprekken tussen de Patyna, de exploitant van de Kinderboerderij en het college over een alternatieve locatie van de kinderboerderij. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken?

En verder: heeft het college suggesties voor een mogelijke nieuwe locatie van de kinderboerderij in Sneek en is het college bereid zich daar actief voor in te spannen en daaraan medewerking te verlenen. Hoe groot acht het college het belang van een voorziening als een kinderboerderij in de Sneek en omstreken.