Geen koeien op waterski’s, maar maatwerk en draagvlak in veenweidegebied

Regio - De CDA Statenfractie pleit voor een integrale aanpak in het Friese veenweidegebied waarin maatwerk en draagvlak centraal staan in plaats van het waterpeil drastisch te verhogen. Daarbij is het voor de partij van belang dat de landbouwfunctie in het gebied zoveel mogelijk wordt behouden en dat er sprake blijft van een open landschap zonder verruiging.

Een aantal partijen in de Provinciale Staten stelt een verhoging van het waterpeil voor om een einde te maken aan de veenweideproblematiek. Een dergelijk initiatief is wat de CDA Statenfractie betreft onverantwoord, omdat niet duidelijk is wat de gevolgen en kosten daarvan zijn en er onnodig onrust wordt gecreëerd.

Maatwerk

Maaike Prins: “De duurzame ontwikkeling van het gehele veenweidegebied moet een kwestie van maatwerk zijn, waarbij per deelgebied andere keuzes gemaakt kunnen worden. Samen met het gebied zoeken naar de beste oplossingen die ten goede komen aan de leefbaarheid.” Het voorstel van de oppositie staat volgens Prins haaks op deze gebiedsgerichte aanpak met draagvlak als belangrijkste doel. “Men wil blijkbaar van bovenaf een oplossing opleggen zonder dat er rekening wordt gehouden met de sociale impact”, aldus Prins.

1500 banen

Het voorstel van de oppositiepartijen gaat volgens het statenlid ook voorbij aan de economische functie die de landbouw heeft. De agrarische sector is goed voor 1500 directe banen in het veenweidegebied en nog veel meer indirecte werkgelegenheid. Wat de schade van hun plan is voor de landbouw en wat de kosten zijn voor mogelijke uitkoop van agrarische bedrijven, hebben de oppositiepartijen naar eigen zeggen nog niet becijferd. Eén ding is wel duidelijk voor Prins, “boeren op een peil van min 20 is onmogelijk, dan hebben de koeien waterski’s nodig.”

Verruiging

Ook wat betreft de ecologische impact laat het plan van de oppositiepartijen volgens de CDA fractie behoorlijk te wensen over. Een hoog waterpeil en extensief gebruik leiden volgens de partij tot verruiging en dat maakt het gebied juist onaantrekkelijker voor weidevogels. Enkel een peilverhoging houdt de inklinking van het veenweidegebied ook niet tegen. Juist om die reden worden er nu proeven gedaan met onder andere onderwaterdrainage, die een beter resultaat opleveren dan peilverhoging.

De CDA Statenfractie wil vooruit kijken naar kansen en mogelijkheden. Ook omdat innovatie en technologische ontwikkelingen niet stil staan. “Daarom kiezen wij voor zorgvuldigheid en een gezamenlijke aanpak met alle betrokkenen. Met als eindresultaat een gedragen visie op veenweide met daarin de best mogelijke balans tussen landbouw en natuur”, aldus Maaike Prins.