Zeventien lintjes uitgereikt in SWF

Sneek - Waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen reikte vanmorgen tijdens de Lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek Koninklijke onderscheidingen uit aan zeventien inwoners. Hanne Hein-van der Hoek en Fouke de Vries zijn benoemd tot ridder. De overigen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Hanne Hein-van der Hoek (70) uit Burgwerd is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze was vrijwillig bestuurslid van verschillende Joodse organisaties zoals lid van het Hoofdbestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Vanaf 2016 is ze bestuurslid van Dorpsbelang Burgwerd.

Ook Fouke de Vries (65) uit It Heidenskip is geridderd. Hij vervult/vervulde diverse functies bij onder andere de Protestantse Gemeente It Heidenskip, was medeoprichter en secretaris van Fierljepvereniging It Heidenskip; penningmeester van de Christelijke basisschool ‘De Brêge’, penningmeester en secretaris van de Friese Land- en Tuinbouw Organisatie (thans LTO Noord) en betrokken bij de fusie tussen FLTO en ABTB. Hij is sinds 2003 voorzitter van de werkgroep Skriezekrige Idzegea.

Tineke Eringa-Dijkstra (76) uit Burgwerd werd bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze zat in verschillende schoolbesturen en vervult diverse functies bij de PKN gemeente Burchwert/Hartwert/Hichtum. Ze is vanaf 1993 bestuurslid en vanaf 1994 secretaris van de Stichting Sneek 1940-1945.

Roel Galema (60) uit Bolsward was 21 jaar lid van de vrijwillige brandweer; van 1996 tot en met 2010 bij de voormalige gemeente Bolsward en vanaf 2011 tot en met 2017 bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Harmen Haagsma (74) uit Gaast vervulde maatschappelijke functies in dienst van onder andere de Vereniging Dorpsbelang in Gaast; -begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ in Gaast; dorpshuis ‘De Fûke’ en kantine ‘De Boppeslach’ en is vanaf 2005 chauffeur bij de Stichting Buurtbus Makkum-Hindeloopen.

Akke de Jager-Piersma (81) uit Bolsward is vanaf 1971 mantelzorger voor familie en buurtbewoners; collectante en vrijwilligster bij de rommelmarkt in Bolsward, bij Bloemkamp, bij Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage, gastvrouw en oprichter van de wekelijkse fietsclub en bezoekdame bij de Martinigemeente in Bolsward;

Bauke de Jong (66) uit Sneek is vanaf 1970 vrijwilliger en bestuurslid bij Advendo Korpsen in Sneek, was 9 jaar secretaris van de Stichting De Sneker Pan en vanaf 2003 secretaris van het Dicky van der Werffonds; is vanaf 2006 secretaris van de Sinterklaascommissie in Sneek en was in 2010 secretaris van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS).

Sibbel de Jong-Schootstra (67) uit Goënga is oud-voorzitter van Werkgroep Amnesty International, vanaf 1979 betrokken bij gemengd koor ‘Lytse Krêft’ in Gau; was 18 jaar lid van het ombudsteam van de PvdA Wymbritseradiel; vervulde kerkelijke functies, vanaf 2012 dorpsvertegenwoordiger namens de PvdA voor het dorp Goënga en vanaf 2012 bestuurslid van de Federatie voor muziek- en zangverenigingen (FeMuZa) in Súdwest-Fryslân);

Jan Keuvelaar (75) is stadsgids en geschiedeniskenner in zijn woonplaats uit Bolsward, geeft lezingen over over de historie van Bolsward, vervulde kerkelijke functies, was bestuurslid van Scholengemeenschap Titus Brandsma in Bolsward. Hij is vanaf 2005 beheerder van de Oudheidkamer in zij stad en vanaf 2011 lid van de Commissie Bestemming Stadhuis Bolsward voor het nieuw te ontwikkelen Historisch Centrum Westergo.

Ria Slippens-Kupers (71) uit Sneek is sinds 1974 vrijwilligster bij de Rooms-katholieke parochie in Sneek; was 35 jaar (1979-2014) vrijwilligster bij Volleybalvereniging Animo, thans Volleybalvereniging Sneek – scheidsrechter, wedstrijdsecretariaat en is sinds 2011 vrijwilligster bij de Voedselbank in Sneek.

Riek Terpstra-Weersma (74) uit Heeg is pleegouder van 3 kinderen, was 6 jaar zorgverlener voor een echtpaar met kind; is actief in diverse functies bij de PKN kerk in Heeg, is vanaf 2001 mantelzorger voor haar kleinzoon; is vanaf 2006 bestuurslid en sinds 2016 voorzitter van Chr. Gemengd koor ‘Nije Moed’ in Oosthem en was 10 jaar vrijwilliger bij de Fryske Wike (Friese vakantieweken) in het Roosevelthuis in Doorn. Een vakantieweek voor Friese ouderen en minder validen.

Siebe Tjalma (65) uit It Heidenskip is medeoprichter, penningmeester en trainer van Fierljepvereniging It Heidenskip; is vanaf 1980 bardienstmedewerker van het dorpshuis ‘It Swaeigat’ in It Heidenskip; betroken bij de IJswegencentrale, de Vogelwacht Workum en toneelvereniging ‘Yn it oare fel’ in It Heidenskip.

Het echtpaar Jacob van der Valk (60) en Trudy Vervaart-van der Valk (60) uit Workum. Hij zette zich onder andere in voor de Chr. Boeren- en Tuinders Bond, Kultuerhûs De Klameare, basisschool ‘Doltesskoalle’ in Workum, Ruitervereniging Morrarúters, Plaatselijk belang Workum en was voorzitter van het CDA in de voormalige gemeente Nijefurd. Zijn echtgenote richtte peuteropvang Hummelhiem op en was vrijwilligster bij de stichting Te Plak, de werkgroep OEPS, theatergroep Hummelfreules, de stichting Workum Bruist, stichting Promotie Workum en was van 2004 tot en met juni 2017 pachter/beheerder van sociaal-cultureel centrum Kultuerhûs Klameare in Workum.

Bennie de Vries (78) uit Workum was 50 jaar vrijwilliger bij de Atletiek Vereniging Horror te Sneek. Bij de R.K. parochie Sint Werenfridus te Workum was hij van van 1964 tot 2014 vaste organist. Hij is initiator van de zomeropenstelling van de Sint Werenfriduskerk en verzorgt rondleidingen in het kader van het project ‘Tsjerkepaad’ en was 40 jaar (1972-2012) vrijwilliger bij het Sint Nicolaas Comité Workum en muzikaal begeleider tijdens het kinderprogramma;

Ultsje Wiersma (65) uit Wommels is oud-raadslid van de vormalige gemeete Litenseradiel en actief in het kerkelijke werk voor de PKN en is vanaf 2010 vertaler van de kerkdienst in het Engels voor een Etiopisch gezin. Hij is vanaf 2001 bestuurslid/voorzitter van de Ferieniging Kollektyf Wynmûnebesit in Wommels en Iens (FKWWI) en van Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK)

Gerben Wijnja (63) uit Tjerkwerd was 41 jaar naast zijn baan als onderwijzer vrijwilliger bij basisschool De Bron, is molenaar op de molens in Sint Johannesga en Tjerkwerd en schreef boeken over molens. Hij is redactielid van de dorpskrant ‘it Skieppesturtsje’, webredacteur en oprichter en tot vorig jaar bestuurslid van ‘Kunstrijk Tjerkwert’.