FNP stelt vragen over zonnepanelenbedrijf

Sneek - De fractie van de FNP stelt morgen in de raadsvergadering van Súdwest-Fryslân vragen over mogelijke dubieuze praktijken van zonnepanelenbedrijf Powerfield.

Aanleiding zijn berichten in de media over het bedrijf, zo schrijft de FNP. 'De ontwikkeling van een zonnepanelenfabriek in Appingedam is stopgezet. Powerfield, dat de panelen zou gaan bouwen, maakt dat vandaag bekend,” berichtte de NOS op 9 mei. 'Letter op dizze dei kaam Omrop Fryslân mei in berjocht “Toppenhuzen krijt in wrâldprimeur mei in sinnepark mei nije heechrendemintpanielen fan it Dokkumer sinnepanielenbedriuw PowerField”. En op 11 maaie stie yn de NRC “Grondspeculatie verpakt als groene belegging” “Powerfield presenteert zich als gangmaker van de Nederlandse energietransitie. Maar het zonnebedrijf bedient zich van dubieuze grondtransacties en neemt grote risico’s met geld van particuliere beleggers.”

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn twee zonneweiden gepland. Maar die komen maar moeizaam van de grond, zo constateert de FNP: ,,Foar dy yn Drylts liket no net mear folle animo te wêzen. En fan de sinnegreide oan de A7 by Toppenhuzen hearre wy ek net folle mear. Oant der ferline wike berjochten oer ferskynden.  It bedriuw hâldt him neffens it artikel dwaande mei omstriden grûntransaksjes en grûnspekulaasjes. En wekt sa gjin fertrouwen yn dit ûnderwerp dat al sa gefoelich leit, dêr 't lânskip plak meitsje moat foar de enerzjytransysje.  

De FNP vraagt zich af of het college op de hoogte is van de berichten. En : 'De partikuliere belizzers binne dochs de ynwenners (postkoaderoas) dy ’t yn de sinnegreide partisipearje? Wurde dy no de dupe fan dizze omstriden grûntransacties? At der in oanfraach foar in sinnegreide troch Powerfield yn SWF komt, kin it kolleezje dy dan op grûn fan neamde publikaasjes wegerje? Is it kolleezje ree om dêr no al in stânpunt oer yn te nimmen?'