Zout West: Geslaagd ‘statement’ van de regio

Sneek - Toen Theater Sneek in 2012 officieel werd geopend zou menig cultureel hart sneller moeten kloppen zo was de verwachting. En dat kwam met de vestiging van het fraaie theater in het voormalige postkantoor aan de Westersingel in Sneek ook uit.

Maar de keerzijde was onrust in de omgeving onder de diverse culturele commissies in de verschillende omringende dorpen, de angst dat de lokale culturele component zou worden weg gedrukt.

Dat alles kwam samen in de Stichting Een Brug Slaan en verenigt een tiental culturele commissies uit de omgeving van Sneek. "Yn 2017 hat de stichting ús (BUOG) en SULT benadere foar it meitsjen fan in foarstelling mei in haadrol foar it wetter’’, zo zegt Pieter Stellingwerf. Hij is behalve artistiek leider ook de coach van regisseur Anne Zijlstra.

Dat leverde dus het huidige ‘familiecircus’ Zout West op dat tot en met 7 juli langs de dorpen Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Bolsward, Workum en Oppenhuizen vaart.

Apotheose

Met als apotheose de laatste voorstelling, die wordt gespeeld tegenover het Theater Sneek in Sneek. Hier komen alle 500 deelnemers samen voor een afsluitende voorstelling.

Het verhaal heeft twee pijlers waar het bijna letterlijk op drijft. Aan de ene kant de rol van de voormalige Zuiderzee op Súdwest Fryslân met uiteraard een hoofdrol voor het water. Aan de andere kant het altijd fleurige liefdesverhaal. Schrijver Robert van Dijk gebruikte daar twee Friese volksverhalen van de negentiende-eeuwse volksschrijver Waling Dijkstra voor. "Dy ferhalen wienen eins wat te meager foar in foarstelling, dus is it in wikselwurking wurden mei de skiednis fan de earste boer dy’t hjir oan wâl kaam en it mearke fan de kening dy’t syn dochter jaan sil oan dyjinge dy’t in ‘never ending story’ wit te fertellen.’’

Vaste kern
Er wordt gespeeld met een vaste kern onder begeleiding van een wisselend koor maar met de vaste muzikanten Mario Kramer, Vincent van Dam en Tim de Vries. Eenn prachtige rol is er foar Skelte Anema als boer Germ. Het zijn bijna allemaal dubbelrollen die worden gespeeld door Jacob Hettinga (brugwachter, trouwpastoor en verteller), Ytsje Hettinga (verteller, moeder boer, eerste afspraakje Germ) Alie Ludema (prinses) en Symen Sjoerd de Vries.

De voorstelling Zout West toont met een lange, maar uiterst kleurrijke avond in een circusachtige entourage aan dat het, om het in de woorden van Hille Faber te zeggen, een geslaagd statement is van de kracht van de regio.