Bouwrijp maken It Eilân vordert

HEEG - Het bouwrijp maken van It Eilân in Heeg verloopt volgens planning. Alle damwanden zijn aangebracht en de binnenhaven is klaar. De rioleringswerkzaamheden worden nog vóór de bouwvak uitgevoerd en na de bouwvak leggen de nutsbedrijven de kabels en leidingen aan.

Voor het zandbed van It Eilân is 12.000m3 zand gebruikt, dat afkomstig is uit de uitgebaggerde vaargeul van Makkum.

De gemeente Súdwest-Fryslân voert op dit moment gesprekken over de ontwikkeling van het gebied met nieuwbouwwoningen en aanlegplaatsen.