Een permanent AZC in Sneek? Dit zijn de bouwstenen voor het haalbaarheidsonderzoek

SNEEK Dat er een haalbaarheidsonderzoek naar een permanente opvanglocatie van asielzoekers in de wijk Noorderhoek in Sneek komt, daartoe besliste de gemeenteraad van Súdwest begin maart al. Wethouder Mark de Man vroeg de raad toen nadrukkelijk om bouwstenen die belangrijk zijn voor dit onderzoek. Dat net is opgehaald. Er is per brief een lijst met zestien punten naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gegaan.

‘Meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek houdt niet automatisch in dat de gemeenteraad ook zal instemmen met de vestiging van een Regionale Opvanglocatie’, valt meteen bij punt a. te lezen. Dat is ook iets wat wethouder De Man benadrukte in de raadsvergadering van drie maanden geleden.

Het COA is, als het aan Súdwest ligt, verantwoordelijk voor het onderzoek en draagt dus ook de kosten. De gemeente is als deelnemer verbonden en onderhoudt de contacten met de buurt. Ook moet uitgekristalliseerd worden wat precies met ‘de buurt’ bedoeld wordt, schrijft de gemeente aan het COA.

Daarnaast wordt nog maar eens aangestipt dat het onderzoek zich uitsluitend op de wijk Noorderhoek -op de huidige locatie van het AZC- richt.

Van het COA verwacht de gemeente dat ze voorafgaand aan het hele traject in een bijeenkomst aangeeft wat precies wordt verstaan onder een Regionale Opvanglocatie, welke maximale aantallen er gelden en hoe de samenstelling kan zijn. Ook hecht Súdwest er waarde aan dat dergelijke bijeenkomsten -evenals het daadwerkelijke haalbaarheidsonderzoek- fysiek plaatsvinden. ‘Overleggen met de buurt verlopen alleen in uitzonderlijke gevallen digitaal’, zo schrijft het college, dat tevens opteert voor een onafhankelijk draagvlakonderzoek in de wijk. Onderdeel van dat (sub)onderzoek is een evaluatie van de eerste vijf jaar en in de tweede periode van vijf jaar -de overeenkomst met het COA werd verlengd tot 24 november 2026- moet ‘continu worden gemonitord’.

Een vrees die bij sommige raadsfracties leeft is dat statushouders sociale huurwoningen ‘inpikken’ van woningzoekenden zonder immigratieachtergrond. Ook hiervoor vraagt Súdwest aandacht in haar brief aan het COA. Het pleit voor overleg met de huurdersvereniging Sneek en het huurdersplatform Nieuw Elan.

Tot slot wil de gemeente dat er ‘nadere financiële afspraken worden gemaakt’ en dat ook gesproken wordt over de periode als het AZC ooit weer verdwijnt.

Over de recente verlenging van het tijdelijk AZC is het korter: ‘Wij gaan er daarbij vanuit dat de bestaande financiële voorwaarden ook ongewijzigd blijven’, zo valt te lezen. Wel vindt het college het ‘verstandig om in de nieuwe periode meer concrete afspraken te maken over de wijze van communicatie tussen AZC/COA, gemeente en buurt’. Ook de afspraken over samenstelling van het AZC, toezicht en handhaving moeten concreter worden vastgelegd. Dat geldt ook voor de inzet van asielzoekers voor vrijwilligerswerk in de buurt.

‘Voordat het haalbaarheidsonderzoek van start gaat, dient de opzet daarvan aan onze raad te worden toegezonden’, zo besluit het college haar brief.