Meer scholen besteden beter aandacht aan het Fries

REGIO De provincie heeft afgelopen week aan 21 basisscholen een nieuw ‘Taalplan Frysk-profiel’ toegekend. Dit profiel geeft aan op welk niveau een school het Fries aanbiedt.

In 2018 kende de provincie iedere school waar het vak Fries wordt gegeven een niveau toe. Een A-score staat voor het volledig aanbieden van Friese les, een F-profiel betekent dat er nauwelijks Friestalige leraren zijn en ontbreekt het aan lesuren Fries.

Elf scholen kregen wederom het hoogste A-profiel, vier scholen behouden hun niveau (B, C en F) en vier scholen ontvangen een hoger profiel dan ze eerst hadden. Twee van de getoeste onderwijsinstellingen dalen op de ladder.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is tevreden met de eerste resultaten: ,,Ik bin der wiis mei dat de measte skoallen oant no ta gelyk bleaun binne of deryn slagge binne it oanbod Frysk te fuortsterkjen sadat sy dizze kear in heger profyl takend krije. Yn de pear gefallen dat de skoallen in lytse efterútgong yn oanbod en dêrmei it takende profyl sjen litte, hienen de skoallen dêr in plausibele reden foar.”

Het doel is dat alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in 2030 een A-profiel behalen. Daarmee onderwijzen de scholen een volledig aanbod kerndoelen in de Friese taal en cultuur.