Fryslân presenteert plannen voor schone energie: RES 1.0

Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink presenteerden vrijdag de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe de regio Fryslân de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken.

,,De RES 1.0 geeft handvaten om in gezamenlijkheid aan de verdere uitwerking te werken. Dat doen we ‘op syn Frysk’, door samen te werken vanuit draagvlak en van onderaf. ‘Mei-inoar, mei de mienskip’, want draagvlak op de lange termijn is essentieel om de energietransitie te laten slagen”, aldus Poepjes.

De RES-Fryslân is tot stand gekomen in samenwerking met Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Samen hebben zij de Friese ambitie geformuleerd om 3 terrawattuur elektriciteit duurzaam op wekken in 2030. Hiermee zorgen we als regio voor een schonere toekomst voor deze en volgende generaties. Ook de Friese Energie Alliantie, die bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties en Liander, heeft meegedacht.

Presentatie RES 1.0

De presentatie van de RES 1.0 vond plaats op activiteitenboerderij de Hammerslag. Om deze mijlpaal te markeren, overhandigden gedeputeerde Poepjes en wethouder Wassink een zon aan het Friese jongetje Jelte. Hiermee gaven ze symbolisch een schone toekomst door aan de volgende generatie.

Fryslân is nu al de provincie met de meeste lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Als energieregio de provincie in op wind en zon volgens de zonneladder. Dat betekent dat zonne-energie op daken in bebouwd gebied de voorkeur heeft. Pas daarna komt onbebouwd gebied in beeld waarbij oog is voor het landschap.