Meer fruitbomen en ingezaaide bermen voor insecten en vogels in Greidhoeke

REGIO In Greidhoeke wordt gestart met het aanplanten van hoogstamfruitbomen en het inzaaien van bermen. Dit is goed voor vogels, insecten en andere dieren. Met name de schaarser wordende spotvogel zou hier baat bij hebben.

Deze vogel -de giele hôfsjonger- staat op de rode lijst. Er zijn er, met andere woorden, steeds minder van. Vermoedelijk doordat de spotvogel steeds minder geschikt leefgebied heeft. De hôfsjonger houdt van open gebied dat rijk is aan bosjes en struiken. 

Het project is een initiatief van Agrarische Natuurvereniging de Greidhoeke, Kening, Natuerkoöperaasje Baarderadiel en het burgerinitiatief Bijenflinterlint & Ecologisch Bermbeheer. Zij zien kansen om in dorpen, op erven en in tuinen van inwoners van de Greidhoeke zoveel mogelijk streekeigen bomen te planten.

Ecologisch gekweekte hoogstamfruitbomen die bij de grondsoort en de streek passen zijn voor het creëren van biodiversiteit in een fruithof de beste keuze. Hier kunnen vogels in broeden en foerageren, door de hoogte van de stam ontstaan er microbiotopen waar verschillende mossen op kunnen groeien én er kan nog van alles onder groeien. Ze worden ouder dan laagstambomen en hebben een beter wortelstelsel, dus slaan ook veel meer CO2 op, wat weer goed is voor het klimaat.

Margaretha Posthumus, van het burgerinitiatief Bijenflinterlint & Ecologisch Bermbeheer, is een actieve ambassadeur voor biodiversiteit. Zij is ook lid van het insectennetwerk Friesland. Onlangs kwam Arjen Strijkstra van Hogeschool van Hall Larenstein met een handreiking voor dit insectennetwerk. Met deze kennis ontwikkelde Margaretha een plan om boerenhoven waar de agrarische natuurverenigingen en Kening mee aan de slag wilden, te verbinden met bermen in het gebied. Door zo’n netwerk wordt in één keer een veel grotere biotoop gecreëerd voor insecten. En daar profiteren vogels zoals de spotvogel dan ook weer van.

De organisaties gaan alvast aan de slag met de eerste hoven en ook zullen er weer nieuwe bermen worden ingezaaid met inheemse, ecologisch gekweekte zaden. Zo zaait het Bijenflinterlint in samenwerking met Gemeente Leeuwarden langs de Bolswardervaart een hoofdverbinding van 6 km in die verschillende boerenhoven met elkaar verbindt. Het plan is om dit de komende jaren, tevens in het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw, uit te breiden naar de hele Greidhoeke. De organisaties willen dat dit initiatief bij steeds meer organisaties en andere (bestaande of nieuwe) initiatieven aansluit om zo samen een steeds groter biodivers netwerk te maken.

Kening zal voor dit eerste project (video-)handleidingen maken voor het aanplanten van zulke hoven en het aansluiten op bermen, ter inspiratie voor iedereen die aan de slag wil.