Súdwest spreekt reserves aan om begroting rond te krijgen

REGIO Om de begroting voor 2021 rond te krijgen, spreekt Súdwest-Fryslân de algemene reserves aan. Voor volgend jaar wordt uit die pot een bedrag van 2,8 miljoen euro gehaald om de balans kloppend te maken.

Ook de jaren daarna wordt een greep uit die reserves gedaan. Deze buffer zakt van 14,6 miljoen euro naar 8,5 miljoen eind 2024. Dat is nog wel boven het berekende weerstandsvermogen, een bedrag dat minimaal in kas moet zijn voor het opvangen van risico’s.

Dit blijkt uit de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd

Voor inwoners blijven de financiële gevolgen volgend jaar beperkt, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders. De afvalstoffenheffing gaat met gemiddeld 31 euro per huishouden omhoog omhoog en onroerendezaakbelasting (ozb) wordt alleen trendmatig verhoogd -door inflatie met 1,8 procent-, zoals de afgelopen tien jaar steeds is gebeurd.

,,Door de huidige coronacrisis leven we in een onzekere tijd”, zegt wethouder Gea Wielinga, die de portefeuille financiën overgenomen heeft van de vertrokken wethouder Maarten Offinga. ,,Het blijft lastig om de financiële gevolgen van de coronapandemie in te schatten. Wel zeker is dat we deze crisis zien als kans voor structuurwijzigingen en nieuwe manieren van samenwerking.”

Zo verwacht het college dat ‘corona’ vooral op de middellange en lange termijn zal leiden tot blijvende veranderingen in het gedrag en denken van mensen. Zo zal thuiswerken veel meer gemeengoed worden en daarmee een groeiend aantal mensen in de Randstad bewegen om verder van hun werk te gaan wonen. ,,Dit biedt op termijn kansen voor onze gemeente als aantrekkelijke woon- en vrijetijdsgemeente, maar bijvoorbeeld ook voor de arbeidsmarkt”, schrijft het college.

Anderzijds wil het college hogere kosten door achterstallig onderhoud voorkomen, en is daarom het budget voor onderhoud van bruggen, kaders/oevers en wegen verhoogd.

Om het huishoudboekje voor 2021 en de jaren erna sluitend te krijgen, heeft het college een aantal zaken geschrapt of voor zich uit geschoven. Zo wordt onder meer de doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs uitgesteld.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in de vergadering van 12 november. Veel tijd voor bewegingsruimte is er echter niet: Súdwest moet voor 15 november de begroting aan de provinciale toezichthouder aanbieden, anders bestaat de mogelijkheid dat de gemeente onder financieel toezicht van de provincie komt te staan.