Kaatsevenement in Easterein

EASTEREIN Het evenement ’Bring de keatsers bij 't keatsen’ is zaterdag 6 juli voor de derde keer in Easterein. Eerder werd het kaatsfestijn met federatie jeugd- en hoofdklasse kaatsers al in 2012 en 2014 georganiseerd op de sportpark Skoalleseize.

De Eastereiner kaatsvereniging viert dit jaar het 115-jarig bestaan. ,,Bring de keatsers bij 't keatsen is oprjochte om keatsers fan alle nivo's op leechdrompelige wize byinoar te bringen. De bern begjinne moarns betiid om 10.00 oere. Middeis fanôf 14.00 oere komme de bêste keatsers (manlju en froulju) op datselde fjild yn aksje. De prizen fan it bernekeatsen wurde sa as gewoanlik útrikt troch de PC-kening. Dit jier sil Allard Hoekstra út Frjentsjer frege wurde om de bern de krânsen om te hingjen en de prizen te oerhandigjen. Dit jier sil ek de PC-keninginne Ilse Tuinenga hjir by helpe”, laat Bouke Poelsma weten.

Het concept 'Bring de keatsers bij 't keatsen' is ontwikkeld nadat de de traditionele Waterpoortpartij in Snits - de laatste editie was in 2010 - wegviel. Poelsma: ,,Federaasje Snits en omkriten ha har ynsetten om de jierlikse haadklassepartij foar de regio te behâlden. Der waard in kommisje yn it libben roppen om de organisaasje fan dizze partij op him te nimmen. De kommisje ûntwikkele it konsept. Yn 2011 waard de earste edysje yn Skearnegoutum organisearre. De keatsdei stie dernei yn ferskate oare plakken op it programma.”