Dorpen beginnen met opschonen kleine vaarwegen

EASTEREIN

De vier dorpen Easterein, Hidaard, Hartwert en Reahûs zijn deze week begonnen met het opschonen van vrijwel dichtgegroeide vaarten. Daarmee is de eerste concrete stap gezet in de ambities om alle historische waterwegen tussen Franeker en Bolsward weer goed bevaarbaar en toegankelijk te maken voor de kleine recreatievaart.

De vier dorpen hebben in 2016 de handen ineengeslagen om deze eerste stap te kunnen zetten. Samen ontwikkelden ze het projectplan, dat naast het opschonen van de vaarten ook het plaatsen van aanlegsteigers en informatieve bewegwijzering omvat. De financiering kwam rond door steun van het Iepen Mienskips Fûns, de voormalige gemeente Littenseradiel, de gemeente Súdwest-Fryslân, de Bolswarder Stichtingen (Sint Anthony Gasthuis & Hendrick Nannes en Catrijn Epes stichting) en een aantal kleinere fondsen.

Ook de bevolking zelf liet zich niet onbetuigd: via acties van lokale ondernemers en crowdfunding kwam een belangrijk deel van het benodigde geld uit de eigen Mienskip.

Nu kan er circa 20 kilometer vaarweg opgeschoond worden waardoor er ook nieuwe routes ontstaan voor omliggende dorpen als Wommels, Burgwerd maar ook voor Bolsward en Sneek

Het gebied tussen grofweg Bolsward, Easterein en Franeker is van oudsher doorsneden door vaarten, die vaak ontstaan zijn uit oude zeeslenken. De vaarten fungeerden tot midden 20e eeuw als belangrijke verbindingen tussen boerderijen en dorpen. De economische en maatschappelijke betekenis van de vaarten is als gevolg van ruil-verkavelingen en de schaalvergroting verloren gegaan.

Dankzij het werk van Wetterskip Fryslân is de waterkwaliteit in het gebied zo goed, dat de weelderige plantengroei de historische vaarten op veel plaatsen ontoegankelijk heeft gemaakt. De regio heeft een grote natuurlijke rijkdom en een in het landschap nog steeds zichtbare cultuurhistorie. ,,Juist vanaf het water kan daar intensief van genoten worden” , aldus Jelle Bouma van Hidaard.

In een Weiland aan de Kleasterfeart werd een toast uitgebracht op de start van de werkzaamheden. Om een link te maken met de toekomst, waarbij ook andere vaarten in de Greidhoeke worden opgeschoond waren de bestuursleden van Stichting Lytse Farwegen uitgenodigd. Het initiatief van de vier dorpen in de Greidhoeke heeft concreet effect en sluit volledig aan bij de doelstellingen van de Stichting Lytse Farwegen 2.0.

Deze stichting zet zich in om de oude waterverbindingen weer bevaarbaar te krijgen en ook op langere termijn bevaarbaar te houden. Blijvend onderhoud vraagt om een beleidsmatige inbedding.

Zowel de samenwerkende vier dorpen als de Stichting Lytse Farwegen 2.0 willen door het weer bevaarbaar maken van de oude vaarwegen bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van het gebied.