Teater Snits in Theater Sneek

Sneek

Tryater met de Wierheid fan Wylgeragea, Arend Jan Boekestijn & Syp Wynia, Teater Snits met De Frouljusslachterij en Emilio Guzman met Alle mensen verzamelen.

Dat is het aanbod de komende dagen in Theater Sneek. In De wierheid van Wylgeragea, vanavond en morgen 20.15 uur in de Noorderkerkzaal, giet it goed yn in lyts doarpke. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kenne mekoar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de dieder fûn wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie. De gerenommeerde columnisten, Arend Jan Boekestijn en Syp Wynia komen woensdag 12.30 in een lunchvoorstelling praten over politiek, economie en alles dat u altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen. Komt er ooit een einde aan de asielstroom? Valt Europa in brokken uiteen? Halen Merkel en Rutte 2017? Wat doet de volgende Amerikaanse president? Gaan de rente en de benzineprijs ooit weer omhoog? Wanneer breekt de Derde Wereldoorlog uit? Wordt Geert Wilders ooit minister-president? Vragen waar Boekestijn en Wynia met grote deskundigheid antwoord op geven en waarover ze met u in discussie gaan. Kortom de nieuwe B & W in het theater. Arend Jan verzorgt achter de piano de muzikale intermezzo’s. Teater Snits brengt vrijdag- en zaterdagavond de voorstelling De Frouljusslachterij van Ilja Gort op de planken“Nea bang wêze foar manlju, froulju binne slimmer”. Dizze lijfspreuk wurdt troch fjouwer froulju yn in lyts Frânsk doarpke op bysûndere wiize krêft bijsetten. As de slachter fan it doarp stjert, nimme syn dochter en har ivich eameljende man de saak oer. Dit is it begjin fan in rige dramatyske foarfallen, lugubere incidenten en romantyske misferstannen dy’t it libben yn it doarpke foargoed feroarje sille. Dit Roald Dahl-eftige ferhaal fertelt wat der bart as fjouwer froulju it rjocht yn eigen hân nimme. Emilio Guzman is zondag vanaf 14.30 uur in Sneek met Alle mensen verzamelen. Vaak als Emilio hardop droomt, wordt hij afgeserveerd als fantast. Dan krijgt hij saaie woorden te horen als: crisis, cijfers, financiële haalbaarheid. Saai, saai, saai. Als Emilio dan al niet in slaap is gevallen, dan is hij wel weer verdwenen in zijn eigen fantasie. Maar op het podium is alleen Emilio aan het woord. Daar kunnen saaie mensen hem niet onderbreken. De fantast gaat los. En met een beetje fantasie lost hij daarbij alle  wereldproblematiek in een keer op. Dus: Alle mensen verzamelen.

Auteur

redactie